Algemene voorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2. Promotie

2.1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2.2 De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

3.1 vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

3.2 ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reis- bemiddelaar of de reisorganisator.

c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waar- door rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Totstandkoming van het contrac

5.1 Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

5.2 Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. De Prijs

6.1 De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

6.2 De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

6.3 Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7. Betaling van de reissom

7.1 Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

7.2 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

7.3 Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking

8.1 De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

8.2 De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

10.1 Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor- gestelde wijziging aanvaardt.

10.2 De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

10.3 Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

10.4 Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

11.1 Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

11.2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

12.1 Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

12.2 Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

12.3 Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13. Verbreking door de reiziger

13.1 De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reis- programma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

14.1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

14.2 De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

14.3 Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

14.4 Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

14.5 Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

15.1 De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1 Vóór de afreis :

Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

16.2 Tijdens de reis :

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

16.3 Na de reis :

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17. Verzoeningsprocedure

17.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

17.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

17.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

17.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

17.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”:
telefoon: 02 277 61 80
fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18. Arbitrage of Rechtbank

18.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de gewone rechtbank.

18.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

18.3 De reisorganisator of reisbemiddelaar die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag 1250 euro bedraagt of meer. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

18.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

18.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities:

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

“BA”: de Eénmanszaak Baltic Adventures, met maatschappelijke zetel te Buizerdlaan 5, 2970 Schilde, met KBO n° 0658.896.056, bereikbaar per telefoon op het betalend nummer +32 493 26 56 65  van maandag tot en met vrijdag tussen 9 u en 17 u en op zaterdag van 10 u tot 17 u of per e-mail via het e-mailadres info@balticadventures.be .

“Contract”: de overeenkomst die de Reiziger sluit met BA en die naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe BA zich verbindt, hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet, is.

“Dienst”: een online aangeboden prestatie, zoals onder meer het boeken van vervoers- en accommodatiediensten, autoverhuur, diensten ter plaatse, verzekeringen en pakketreizen.

“Dienstverlener”: een leverancier van Diensten, zoals onder meer een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator, autoverhuurbedrijf, verzekeraar of een verlener van Diensten op de plaats van bestemming, die BA zelf niet is.

“Hoofdreiziger”: de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening Diensten boekt bij BA of in naam en voor rekening van andere personen die kwalificeren als Reizigers en die mogelijks deel uitmaken van eenzelfde boeking, Diensten boekt bij BA.

“Overmacht”: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden met uitzondering van overboekingen

“Reiscontractenwet”: de Belgische Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

“Reiziger”: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een Contract gesloten door tussenkomst van BA, ongeacht of het Contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

“Website”: de website van BA met URL http://www.balticadventures.be

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Onderhavige Bijzondere Reisvoorwaarden van BA maken samen met de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen integraal deel uit van het Contract dat de Reiziger met BA sluit.

2.2 Indien de Bijzondere Reisvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen onderling tegenstrijdig zijn, hebben de Bijzondere Reisvoorwaarden van BA steeds voorrang op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

2.3 De Reiziger erkent dat hij slechts gebruik kan maken van de door BA aangeboden Diensten na kennis genomen te hebben van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van BA en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaardt.

2.4 Elke Reiziger kan de huidige algemene voorwaarden steeds consulteren op de Website alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan BA.

2.5 Eventuele door de Reiziger gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene voorwaarden – zijn alleen dan van toepassing indien BA deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien BA uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Reiziger aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing.

2.6 De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of het Contract niet aan.

Artikel 3. Registratie

3.1 Om via de Website Diensten af te nemen, dient de Hoofdreiziger zich voorafgaand te registreren. De registratieprocedure wordt nader toegelicht op de Website.

3.2 De Hoofdreiziger mag zich slechts eenmaal registreren en ontvangt daarbij unieke logingegevens, waardoor de Hoofdreiziger persoonlijk en exclusief aansprakelijk is. De Hoofdreiziger zal BA vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van het verlies en/of de aanwending door derden van deze unieke logingegevens.

3.3 De Hoofdreiziger bevestigt dat deze tijdens de registratie actuele, volledige en correcte persoonsgegevens opgeeft, verbindt er zich toe om ons voorafgaand aan elke boeking schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en zal BA vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van de mededeling van verkeerde, niet –actuele en/of onvolledige gegevens, dan wel van het gebrek aan mededeling van eventuele wijzigingen.

Artikel 4. Prestaties – Diensten door een Dienstverlener

4.1 Naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe BA zich verbindt, is het Contract hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet.

4.2 Indien BA optreedt als reisbemiddelaar in de zin van de Reiscontractenwet, omvat het contract tot reisbemiddeling waarvan sprake in artikel 23 van de Reiscontractenwet de prestaties die een Dienstverlener moet uitvoeren, zonder dat BA gehouden kan worden om deze prestaties zelf te leveren.

4.3 De Diensten die geboekt worden door tussenkomst van BA zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de Dienstverlener die de Reiziger tijdens het boekingsproces ter beschikking worden gesteld en die de Reiziger ook aanvaardt op het moment dat hij daadwerkelijk boekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om zich vertrouwd te maken met deze regels en beperkingen van de Dienstverlener.

Artikel 5. Informatie voor de Reiziger

5.1 BA bezorgt de Reiziger de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de Reizigers het nodige in orde zouden kunnen brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger, en niet deze van BA, om ervoor te zorgen dat elke Reiziger in het bezit is van de vereiste en geldige identiteitspapieren bij afreis. BA kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet of laattijdig bekomen door de Reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten of treffen van voorzorgsmaatregelen.

5.2 BA bezorgt de Reiziger informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering, opdat de Reizigers naar eigen keuze het nodige in orde zouden kunnen brengen.

5.3 BA stelt haar Website te goeder trouw op, op basis van de haar beschikbare gegevens. De door BA gebruikte foto’s en illustraties op de Website hebben enkel tot doel de Reiziger een algemeen en niet-bindend beeld te geven van de door BA aangeboden Diensten. De Website kan in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten en kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten dewelke, na identificatie, zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

5.4 De Reiziger erkent alle informatie met betrekking tot dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en desgevallend de in te nemen plaats ontvangen te hebben zoals voorgeschreven door artikel 7 van de Reiscontractenwet.

5.5 Indien de Reiziger een reisroute met verschillende etappes van BA aankoopt, dient de Reiziger alle etappes van  de reisroute, ongeacht het transportmiddel, uit te voeren zoals beschreven op de door de Reiziger aanvaarde reisbevestiging. BA wijst er ter zake op dat het zich niet houden aan de voorziene etappes kan leiden tot annulering van een of meerdere etappes van de reisroute door een Dienstverlener. BA is niet aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle etappes van de reisroute.

Artikel 6. Informatie vanwege de Reiziger

6.1 Door de online betaling via de Website erkent de Reiziger dat alle op de boeking vermelde gegevens juist en volledig zijn, waaronder maar niet beperkt tot de volledige officiële identiteitsgegevens van de Reizigers en de reismodaliteiten.

6.2 BA zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de Reiziger. BA is gerechtigd om kosten aan te rekenen voor het doorvoeren van correcties van door de Reiziger foutief opgegeven gegevens. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de Reiziger.

6.3 De Reiziger moet BA alle inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, (eet)gewoontes op basis van religie, ). Indien de Reiziger verkeerde of onvoldoende inlichtingen verstrekt,  is BA gerechtigd om eventueel bijkomende kosten aan te rekenen aan de Reiziger en kan deze niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die de Reiziger hierdoor lijdt (bijv. niet tijdig ontvangen van fysieke reisdocumenten).

Artikel 7. Totstandkoming van het Contract

7.1 De Hoofdreiziger dient 18 jaar of ouder te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan en gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens andere Reizigers die onderdeel zijn van een boeking.

7.2 Het contract tot reisorganisatie of het contract tot reisbemiddeling komt tot stand van zodra de Hoofdreiziger de reserveringsprocedure op de Website heeft doorlopen en vanwege BA een emailbevestiging heeft ontvangen van de door hem verrichte boeking. Reserveringen zijn pas gegarandeerd als de boeking bevestigd is door BA en integraal betaald is door de Hoofdreiziger.

7.3 Aanvullingen of wijzigingen van het Contract zijn voor BA slechts verbindend indien BA deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Reiziger en de schriftelijke bevestiging door BA is uitsluitend de bevestiging door BA verbindend.

7.4 De reisdocumenten die worden verstrekt voor een Dienst worden geleverd op het door de Reiziger bij zijn reservering verstrekte e-mailadres. In het geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn, worden die verzonden naar het door de Reiziger bij zijn reservering opgegeven adres waarbij BA het recht heeft hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Deze vergoeding wordt vermeld op het moment van het boeken en komt niet in aanmerking voor terugbetaling.

7.5 De levertijden die bij het boeken worden vermeld, zijn gemiddelde tijden voor de verwerking en levering aan bestemmingen in België. Indien de Reiziger de reisdocumenten niet ontvangen heeft binnen deze gemiddelde levertijd, dient hij BA daarvan onmiddellijk van op de hoogte te stellen. BA is niet aansprakelijk in het geval de Reiziger dit nalaat te doen.

Artikel 8. Onmogelijkheid te verzaken

8.1 Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding is artikel VI.47, § 1 van het Wetboek economisch recht dat voorziet dat de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, niet van toepassing op aankopen gesloten via de Website. De Reiziger beschikt dus niet over enig verzakingsrecht.

Artikel 9. Prijs & betaling

9.1 De door BA gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden Diensten.

De prijs omvat evenwel niet:

– alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;

– alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen en heffingen;

9.2 Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere Dienstverleners dan BA, maar aangeboden worden op de Website, te allen tijde gewijzigd worden.

9.3 De prijs van de online aangeboden Diensten is die zoals genoteerd op de Website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is BA niet verplicht om Diensten te verlenen aan de Reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de Reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de Reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

9.4 Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de invoering van de prijswijziging.

9.5 De Reiziger het volledige bedrag van alle Diensten onmiddellijk te betaling bij reservering op de Website. Indien gewenst kan de Reiziger nadien een factuur bekomen.

Artikel 10. Wijzigingen en annulering door de Reiziger

10.1 Indien de Reiziger een of meerdere Diensten wenst te wijzigen, dient hij contact op te nemen met BA. BA kan niet gehouden worden door de Reiziger gewenste wijzigingen door te voeren en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de Reiziger als gevolg van de weigering om te wijzigen. De Reiziger erkent en aanvaardt dat een wijziging onderhevig is aan de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener en maar kan mits akkoord en betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze Dienstverlener. Voor elke wijziging zal de Reiziger tevens een administratieve kost verschuldigd zijn aan BA zoals hierna uiteengezet.

10.2 De kosten verbonden aan een wijziging zijn de volgende:

– Bij een wijziging binnen de 30 kalenderdagen kan een extra vergoeding worden aangerekend van 25% van de totale kostprijs

– Bij een wijziging binnen de 21 kalenderdagen kan een extra vergoeding worden aangerekend van 50%

10.3 Indien de Reiziger een of meerdere Diensten wenst te annuleren, dient hij zulks per aangetekend schrijven te melden aan BA. De Reiziger erkent en aanvaardt dat een annulering onderhevig is aan de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener en maar kan mits akkoord en betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze Dienstverlener. Voor annulering zal de Reiziger tevens een administratieve kost verschuldigd zijn aan BA zoals hierna uiteengezet, alsook een schadevergoeding onverminderd het recht van BA om een hogere schade aan te tonen en te vorderen

10.4 De kosten verbonden aan een annulering zijn de volgende:

– Bij annulering binnen de 40 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit en/of reis dient men 10% van de totale kostprijs te betalen als schadevergoeding

– Bij annulering binnen de 30 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit en/of reis dient men 25% van de totale kostprijs te betalen als schadevergoeding

– Bij annulering binnen de 21 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit en/of reis zal de totale kostprijs gelden als schadevergoeding

Artikel 11. Klachtenbehandeling

11.1 Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht van BA.

11.2 In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan BA ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door BA als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd artikel 2 van de Reiscontractenwet zal BA, indien zij optreedt als reisbemiddelaar, in het geval van een terugbetaling aan de Reiziger naar aanleiding van een wijziging van de boeking door een Dienstverlener, steeds gerechtigd zijn om de verschuldigde dossierkosten in te houden.

12.2 BA kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de Reiziger heeft geboekt via BA bij een of meer Dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Reiscontractenwet.

12.3 Voor zover BA niet zelf de in het Contract begrepen Diensten verleent, beperkt BA zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot tot tweemaal de reissom.

12.4 BA is niet aansprakelijk ingeval van tekortkomingen in de uitvoering van het Contract indien:

a) de tekortkomingen in de uitvoering van het Contract toe te schrijven zijn aan de Reiziger;

b) deze tekortkomingen, die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de in het Contract bedoelde prestaties;

c) deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht

d) deze tekortkomingen te wijten zijn aan een gebeurtenis die BA zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, waaronder overboeken niet is begrepen.
In deze gevallen is BA  gerechtigd om de door BA gemaakte kosten ten laste leggen van de Reiziger.

Artikel 13. Privacy

13.1 BA eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar Reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

13.2 De Reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de Reiziger worden meegedeeld, m.i.v. de gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door BA verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het Contract ten voordele van de Reiziger te kunnen verwezenlijken. De persoonsgegevens kunnen door BA bovendien gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van direct marketing).

13.3 De Reiziger stemt er bovendien mee in dat zijn gegevens kunnen worden meegedeeld aan verwerkers van persoonsgegevens waarop BA beroep doet en andere Dienstverleners die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het Contract te kunnen verwezenlijken, en dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

13.4 BA verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens mee te delen aan andere derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de Reiziger werd verkregen of anderszins wettelijk toegelaten.

13.5 De Reiziger kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de vooringenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op direct marketing. De Reiziger heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door BA worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen. Indien de Reiziger deze rechten wenst uit te oefenen, of indien de Reiziger andere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens door BA, kan hij contact opnemen met BA.

Artikel 14. Intellectuele Eigendom

14.1 De informatie op de Website mag enkel gedownload worden voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

14.2 Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij BA, hetzij bij Dienstverleners of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BA, Dienstverleners of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

14.3 De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links  die leiden naar websites buiten het domein van BA, zijn eigendom van BA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Website.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Als BA op enig moment niet één van de bepalingen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van BA of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen inroept, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand in hoofde van BA van het recht om deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

15.2 Elke omstandigheid van Overmacht, ook bij de Dienstverleners, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van BA en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van Overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.